دکتر مدرسی

نام ونام خانوادگی: دکتر صائب مدرسی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

سوابق خدمتی:

مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت سه سال

سرپرستی مراکز بهداشتی ودرمانی سطح شهرستان کرمانشاه