فرم ثبت ایده، تجربه، انتقاد یا پیشنهاد سازمانی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه

رسانه جدید کسب تجربه و انتقال آن به عنوان مبنای رشد و توسعه سرمایه‌های فکری در سازمان می‌تواند در یادگیری و بروز عکس العمل در مواجهه مجدد با رخدادها نقش موثری ایفا نماید. شیوه بکارگیری مفاهیم علمی و یادگیری از انتقادات، پیشنهادات، ایده ها و تجارب به منظور کاهش خطا، مهمترین چالش سازمان ها‌ محسوب می‌شود. همچنین بهترین شیوه مدیریت تعارضات سازمانی، شناخت ریشه تعارض و حل آن با ایجاد تعامل سازنده میان کلیه کارکنان خواهد بود.
تدوین و مستندسازی انتقادات، پیشنهادات، ایده ها و تجارب، یکی از بهترین روش‌های پیشبرد اهداف سازمانی و ارتقاء کیفیت خدمات اورژانس می‌باشد. از این رو به منظور ارتقای آموزش، هم‌آموزی و یادگیری سازمانی، امکان ثبت انتقادات، پیشنهادات، ایده ها و تجارب مدیران و کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی استان فراهم گردیده است. لذا کلیه همکاران محترم در سطح استان می توانند نسبت به ثبت انتقادات، پیشنهادات، ایده ها و تجارب خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است موارد ثبت شده با رعایت و حفظ اصول محرمانه بررسی و پس از تائید در دسترس همکاران قرار خواهد گرفت. در پایان سال نیز ضمن تقدیر از انتقاد، پیشنهاد، تجربه و ایده برتر، جوایزی به ارائه دهندگان اهداء خواهد شد.

فرم ثبت ایده، تجربه، انتقاد یا پیشنهاد سازمانی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه

فرم ثبت ایده

مشخصات
*
*
*
درج سابقه کار ضروری است
انتخاب تحصیلات ضروری است
انتخاب مدرک ضروری است
انتخاب محل خدمت ضروری است
انتخاب ضروری است
انتخاب ضروری است
پر کردن این قسمت ضروری است
پر کردن این قسمت ضروری است
پر کردن این قسمت ضروری است
پر کردن این قسمت ضروری است